OM SUMH


OM SUMH
Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap. SUMHs vision er, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker. Vores arbejde består først og fremmest i at sikre unge med handicap medindflydelse og repræsentation i samfundet. Det gør vi ved at styrke vores medlemsorganisationers virke, arbejde politisk og udvikle nye projekter og initiativer, der sætter unge med handicap i front som de ressourcer, de er.

SUMH har i mange år arbejdet med frivillighed og foreningsliv. Det er et vigtigt område for os, fordi alle unge skal have mulighed for et rigt friluftsliv, hvor de dyrker deres interesser sammen med andre unge, indgår i ligeværdige fællesskaber og udøver medborgerskab i samfundet med de mange ressourcer, de har at byde på.

Du kan læse mere om SUMH og finde links til alle SUMHs medlemsorganisationer på www.sumh.dk

SUMHs arbejde med fritid og frivillighed

SUMH har gennemført flere projekter med fokus på at styrke tilgængeligheden i foreningslivet, og sikre deltagelse blandt børn og unge med særlige behov. Her kan du læse om vores forskellige indsatser:

FRIVILLIG – EN DEL AF FÆLLESSKABET: er SUMHs seneste indsats på foreningsområdet. Projektet gennemføres i samarbejde med Frivilligcenter Vesterbro/ Valby/ Kgs. Enghave. Det har til formål at bygge bro mellem foreningslivet og unge, som går på en Særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Gennem samarbejder med foreninger og STUer ønsker vi at flere unge kommer i gang som frivillige eller deltagere i foreningerne. Projektet løber fra 2019-2021 og er støttet af Socialstyrelsen.

FÆLLES OM FRITIDEN: Fælles om Fritiden var et treårigt projekt, som i samarbejde med 9 partnerskabskommuner arbejdede for at skabe inklusion i fritidslivet for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. En af de grundlæggende ideer bag projektet var, at det er et fælles ansvar og en dynamisk øvelse at skabe gode rammer for inklusion i fritidslivet. Projektet arbejdede indenfor fire hovedaktiviteter; fritidsguidning af børn, forældreforum, foreningssupervision og inklusionslege i foreningerne. Fælles om Fritiden var støttet af Satspuljen og byggede videre på SUMHs erfaringer fra det tidligere projekt Foreninger For Alle. Projektet løb fra 2016-2019 og var støttet af satspuljen.

DET SOCIALE POTENTIALE: Projektet havde til formål at motivere og inspirere unge med handicap til at blive frivillige indenfor det sociale område. Med projektet arbejdede vi for, at unge med handicap ser sig selv som personer, der kan bidrage til samfundet – unge med handicap kan hjælpe andre og være med til at løse udfordringerne indenfor det sociale område. Projektet blev indledt med en kampagne, der skulle inspirere og motivere unge med handicap til at blive frivillige lektiehjælpere, besøgsvenner, mentorer eller noget helt andet indenfor det frivillige sociale område. Projektet tilbød vejledning til unge med handicap, der ønsker at blive frivillige. Vejledningen sigtede mod at sikre en god start som frivillig og skabe et vedholdende engagement hos den unge. Det sociale potentiale løb fra 2014 til 2015 og blev støttet af Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål.

FORENINGER FOR ALLE: Projektet havde til formål at fjerne nogle af de barrierer, som unge med handicap møder ift. at involvere sig i det frivillige foreningsliv. Projektets metode var foreningsguiding, hvor vi tilbød individuelle samtaler og guideforløb, fandt og kontaktede foreninger ud fra barnets fritidsønsker og interesser, og tog med ud til et eller flere møder med foreningen. Projektet arbejdede også med at klæde foreningerne på til inklusionsarbejdet gennem informationsmateriale, sparring og en konference for foreninger. Projektet startede i august 2012 og sluttede med et forankringsprojekt, som løb til 31. december 2015. Projektet og forankringsprojektet blev støttet af satspuljen.